OIL TERMINAL CONSTANTA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OIL nguyên tắc cơ bản

OIL TERMINAL CONSTANTA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của OIL được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.00 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.63%