OIL TERMINAL CONSTANTA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OIL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu OIL TERMINAL CONSTANTA

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại OIL TERMINAL CONSTANTA 302.61M RON, và năm trước đó — 212.15M RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia