PURCARI WINERIES PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WINE nguyên tắc cơ bản

PURCARI WINERIES PCL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của WINE được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.55 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.81%