ETHANOL FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng ETHANOL FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
EHV2023ETHANOL FUTURES (OCT 2023)
2023-10-042.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHX2023ETHANOL FUTURES (NOV 2023)
2023-11-032.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHZ2023ETHANOL FUTURES (DEC 2023)
2023-12-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHF2024ETHANOL FUTURES (JAN 2024)
2024-01-042.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHG2024ETHANOL FUTURES (FEB 2024)
2024-02-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHH2024ETHANOL FUTURES (MAR 2024)
2024-03-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHJ2024ETHANOL FUTURES (APR 2024)
2024-04-032.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHK2024ETHANOL FUTURES (MAY 2024)
2024-05-032.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHM2024ETHANOL FUTURES (JUN 2024)
2024-06-052.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHN2024ETHANOL FUTURES (JUL 2024)
2024-07-032.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHQ2024ETHANOL FUTURES (AUG 2024)
2024-08-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHU2024ETHANOL FUTURES (SEP 2024)
2024-09-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHV2024ETHANOL FUTURES (OCT 2024)
2024-10-032.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHX2024ETHANOL FUTURES (NOV 2024)
2024-11-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHZ2024ETHANOL FUTURES (DEC 2024)
2024-12-042.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHF2025ETHANOL FUTURES (JAN 2025)
2025-01-062.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHG2025ETHANOL FUTURES (FEB 2025)
2025-02-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHH2025ETHANOL FUTURES (MAR 2025)
2025-03-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHJ2025ETHANOL FUTURES (APR 2025)
2025-04-032.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHK2025ETHANOL FUTURES (MAY 2025)
2025-05-052.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHM2025ETHANOL FUTURES (JUN 2025)
2025-06-042.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHN2025ETHANOL FUTURES (JUL 2025)
2025-07-032.1610.00%0.0002.1612.161
Mua
EHQ2025ETHANOL FUTURES (AUG 2025)
2025-08-052.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHU2025ETHANOL FUTURES (SEP 2025)
2025-09-042.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHV2025ETHANOL FUTURES (OCT 2025)
2025-10-032.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHX2025ETHANOL FUTURES (NOV 2025)
2025-11-052.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHZ2025ETHANOL FUTURES (DEC 2025)
2025-12-032.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHF2026ETHANOL FUTURES (JAN 2026)
2026-01-062.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHG2026ETHANOL FUTURES (FEB 2026)
2026-02-042.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHH2026ETHANOL FUTURES (MAR 2026)
2026-03-042.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHJ2026ETHANOL FUTURES (APR 2026)
2026-04-062.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHK2026ETHANOL FUTURES (MAY 2026)
2026-05-052.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHM2026ETHANOL FUTURES (JUN 2026)
2026-06-032.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHN2026ETHANOL FUTURES (JUL 2026)
2026-07-062.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi
EHQ2026ETHANOL FUTURES (AUG 2026)
2026-08-052.1610.00%0.0002.1612.161
Theo dõi