SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2021)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2021)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZMZ2023SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2023)
2023-12-14447.6+0.74%3.3449.6444.3
Mua
ZMF2024SOYBEAN MEAL FUTURES (JAN 2024)
2024-01-12425.8−0.28%−1.2429.0425.5
Theo dõi
ZMH2024SOYBEAN MEAL FUTURES (MAR 2024)
2024-03-14415.9−0.24%−1.0418.4415.7
Theo dõi
ZMK2024SOYBEAN MEAL FUTURES (MAY 2024)
2024-05-14408.7−0.22%−0.9410.3408.5
Theo dõi
ZMN2024SOYBEAN MEAL FUTURES (JUL 2024)
2024-07-12406.7−0.22%−0.9408.2406.5
Theo dõi
ZMQ2024SOYBEAN MEAL FUTURES (AUG 2024)
2024-08-14402.6−0.20%−0.8403.5402.4
Theo dõi
ZMU2024SOYBEAN MEAL FUTURES (SEP 2024)
2024-09-13398.2−0.03%−0.1398.6397.5
Theo dõi
ZMV2024SOYBEAN MEAL FUTURES (OCT 2024)
2024-10-14392.2−0.08%−0.3392.2391.5
Theo dõi
ZMZ2024SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2024)
2024-12-13393.7−0.05%−0.2393.8392.7
Theo dõi
ZMF2025SOYBEAN MEAL FUTURES (JAN 2025)
2025-01-14391.7−0.28%−1.1391.7391.7
Theo dõi
ZMH2025SOYBEAN MEAL FUTURES (MAR 2025)
2025-03-14388.8+0.21%0.8390.9386.8
Theo dõi
ZMK2025SOYBEAN MEAL FUTURES (MAY 2025)
2025-05-14386.9+0.21%0.8386.9386.9
Theo dõi
ZMN2025SOYBEAN MEAL FUTURES (JUL 2025)
2025-07-14387.1+0.18%0.7387.1387.1
Theo dõi
ZMQ2025SOYBEAN MEAL FUTURES (AUG 2025)
2025-08-14384.9+0.16%0.6384.9384.9
Mua
ZMU2025SOYBEAN MEAL FUTURES (SEP 2025)
2025-09-12382.3+0.16%0.6382.3382.3
Mua
ZMV2025SOYBEAN MEAL FUTURES (OCT 2025)
2025-10-14378.1+0.16%0.6378.1378.1
Mua
ZMZ2025SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2025)
2025-12-12378.0+0.16%0.6378.0378.0
Theo dõi
ZMN2026SOYBEAN MEAL FUTURES (JUL 2026)
2026-07-14378.5+0.16%0.6378.5378.5
Mua
ZMV2026SOYBEAN MEAL FUTURES (OCT 2026)
2026-10-14378.5+0.16%0.6378.5378.5
Mua
ZMZ2026SOYBEAN MEAL FUTURES (DEC 2026)
2026-12-14373.0+0.16%0.6373.0373.0
Mua