BRITISH POUND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

6B1! CME
6B1!
BRITISH POUND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng BRITISH POUND FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

        
6BG2022 BRITISH POUND FUTURES (FEB 2022)
20220214.001.36-0.42%-0.011.361.36Theo dõi
6BH2022 BRITISH POUND FUTURES (MAR 2022)
20220314.001.36-0.43%-0.011.361.35Bán
6BJ2022 BRITISH POUND FUTURES (APR 2022)
20220418.001.35-0.43%-0.011.351.35Bán
6BK2022 BRITISH POUND FUTURES (MAY 2022)
20220516.001.35-0.43%-0.011.351.35
6BM2022 BRITISH POUND FUTURES (JUN 2022)
20220613.001.35-0.43%-0.011.361.35Bán
6BU2022 BRITISH POUND FUTURES (SEP 2022)
20220919.001.35-0.43%-0.011.361.35Bán
6BZ2022 BRITISH POUND FUTURES (DEC 2022)
20221219.001.35-0.43%-0.011.351.35Bán
6BH2023 BRITISH POUND FUTURES (MAR 2023)
20230313.001.35-0.43%-0.011.351.35Bán
6BM2023 BRITISH POUND FUTURES (JUN 2023)
20230619.001.35-0.43%-0.011.351.35Mua
6BU2023 BRITISH POUND FUTURES (SEP 2023)
20230918.001.35-0.44%-0.011.351.35Mua
6BZ2023 BRITISH POUND FUTURES (DEC 2023)
20231218.001.35-0.44%-0.011.351.35Mua
6BH2024 BRITISH POUND FUTURES (MAR 2024)
20240318.001.36-0.46%-0.011.361.36Mua
6BM2024 BRITISH POUND FUTURES (JUN 2024)
20240617.001.36-0.47%-0.011.361.36Mua
6BU2024 BRITISH POUND FUTURES (SEP 2024)
20240916.001.36-0.49%-0.011.361.36Mua
6BZ2024 BRITISH POUND FUTURES (DEC 2024)
20241216.001.36-0.50%-0.011.361.36Mua
6BH2025 BRITISH POUND FUTURES (MAR 2025)
20250317.001.36-0.52%-0.011.361.36Mua
6BM2025 BRITISH POUND FUTURES (JUN 2025)
20250616.001.37-0.54%-0.011.371.37Mua
6BU2025 BRITISH POUND FUTURES (SEP 2025)
20250915.001.37-0.56%-0.011.371.37Mua
6BZ2025 BRITISH POUND FUTURES (DEC 2025)
20251215.001.37-0.57%-0.011.371.37Mua
6BH2026 BRITISH POUND FUTURES (MAR 2026)
20260316.001.37-0.59%-0.011.371.37Mua
6BM2026 BRITISH POUND FUTURES (JUN 2026)
20260615.001.38-0.61%-0.011.381.38Mua
6BU2026 BRITISH POUND FUTURES (SEP 2026)
20260914.001.38-0.62%-0.011.381.38Mua
6BZ2026 BRITISH POUND FUTURES (DEC 2026)
20261214.001.38-0.64%-0.011.381.38Bán
Tải thêm