Canadian Dollar Futures (Mar 2028)Canadian Dollar Futures (Mar 2028)Canadian Dollar Futures (Mar 2028)

Canadian Dollar Futures (Mar 2028)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Canadian Dollar Futures (Mar 2028)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
6CN2024Canadian Dollar Futures (Jul 2024)
2024-07-160.72965+0.02%0.000150.730100.72945
Bán
6CQ2024Canadian Dollar Futures (Aug 2024)
2024-08-200.73035+0.03%0.000250.730350.72985
Bán
6CU2024Canadian Dollar Futures (Sep 2024)
2024-09-170.73075+0.01%0.000100.731600.73010
Bán
6CV2024Canadian Dollar Futures (Oct 2024)
2024-10-150.73120+0.04%0.000300.731200.73120
Mua
6CZ2024Canadian Dollar Futures (Dec 2024)
2024-12-170.73255+0.02%0.000150.733150.73220
Bán
6CH2025Canadian Dollar Futures (Mar 2025)
2025-03-180.73420+0.03%0.000250.734200.73380
Bán
6CM2025Canadian Dollar Futures (Jun 2025)
2025-06-170.73575+0.03%0.000200.735750.73575
Bán
6CU2025Canadian Dollar Futures (Sep 2025)
2025-09-160.73725+0.03%0.000250.737250.73725
Theo dõi
6CZ2025Canadian Dollar Futures (Dec 2025)
2025-12-160.73875+0.05%0.000350.738750.73875
Theo dõi
6CH2026Canadian Dollar Futures (Mar 2026)
2026-03-170.74020+0.05%0.000350.740200.74020
Mua
6CM2026Canadian Dollar Futures (Jun 2026)
2026-06-160.74170+0.05%0.000400.741700.74170
Mua
6CU2026Canadian Dollar Futures (Sep 2026)
2026-09-150.74315+0.05%0.000400.743150.74315
Mua
6CZ2026Canadian Dollar Futures (Dec 2026)
2026-12-150.74455+0.05%0.000400.744550.74455
Mua
6CH2027Canadian Dollar Futures (Mar 2027)
2027-03-160.74595+0.05%0.000400.745950.74595
Mua
6CM2027Canadian Dollar Futures (Jun 2027)
2027-06-150.74740+0.05%0.000400.747400.74740
Mua
6CU2027Canadian Dollar Futures (Sep 2027)
2027-09-140.74885+0.05%0.000400.748850.74885
Mua
6CZ2027Canadian Dollar Futures (Dec 2027)
2027-12-140.75030+0.06%0.000450.750300.75030
Sức mua mạnh
6CH2028Canadian Dollar Futures (Mar 2028)
2028-03-140.75170+0.05%0.000400.751700.75170
Sức mua mạnh
6CM2028Canadian Dollar Futures (Jun 2028)
2028-06-200.75330+0.05%0.000400.753300.75330
Sức mua mạnh
6CU2028Canadian Dollar Futures (Sep 2028)
2028-09-190.75475+0.05%0.000400.754750.75475
Sức mua mạnh
6CZ2028Canadian Dollar Futures (Dec 2028)
2028-12-190.75620+0.05%0.000400.756200.75620
Mua
6CH2029Canadian Dollar Futures (Mar 2029)
2029-03-200.75765+0.05%0.000400.757650.75765
Sức mua mạnh
6CM2029Canadian Dollar Futures (Jun 2029)
2029-06-180.759100.759100.75910