CANADIAN DOLLAR FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng CANADIAN DOLLAR FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
6CG2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (FEB 2024)
2024-02-200.73925−0.26%−0.001950.741800.73925
Bán
6CH2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2024)
2024-03-190.74045+0.09%0.000700.740600.73945
Bán
6CJ2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (APR 2024)
2024-04-160.74035+0.04%0.000300.740350.74035
Bán Mạnh
6CK2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAY 2024)
2024-05-140.74035−0.23%−0.001700.740350.74035
Bán
6CM2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2024)
2024-06-180.74130+0.08%0.000600.741400.74055
Bán
6CN2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUL 2024)
2024-07-160.740950.740950.74095
6CU2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2024)
2024-09-170.74145−0.22%−0.001600.742100.74145
Bán
6CZ2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2024)
2024-12-170.74220−0.19%−0.001400.743700.74220
Bán
6CH2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2025)
2025-03-180.74295−0.15%−0.001150.742950.74295
Bán
6CM2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2025)
2025-06-170.74350−0.13%−0.001000.743500.74350
Bán
6CU2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2025)
2025-09-160.74400−0.12%−0.000900.744000.74400
Bán
6CZ2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2025)
2025-12-160.74455−0.10%−0.000750.744550.74455
Bán
6CH2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2026)
2026-03-170.74520−0.09%−0.000650.745200.74520
Bán
6CM2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2026)
2026-06-160.74615−0.09%−0.000700.746150.74615
Bán
6CU2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2026)
2026-09-150.74710−0.10%−0.000750.747100.74710
Theo dõi
6CZ2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2026)
2026-12-150.74805−0.11%−0.000800.748050.74805
Bán
6CH2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2027)
2027-03-160.74900−0.11%−0.000800.749000.74900
Bán
6CM2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2027)
2027-06-150.74995−0.11%−0.000850.749950.74995
Bán
6CU2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2027)
2027-09-140.75090−0.12%−0.000900.750900.75090
Theo dõi
6CZ2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2027)
2027-12-140.75190−0.12%−0.000900.751900.75190
Theo dõi
6CH2028CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2028)
2028-03-140.75285−0.13%−0.001000.752850.75285
Theo dõi
6CM2028CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2028)
2028-06-200.75390−0.13%−0.001000.753900.75390
Theo dõi
6CU2028CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2028)
2028-09-190.75485−0.15%−0.001100.754850.75485
Theo dõi
6CZ2028CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2028)
2028-12-190.75580−0.15%−0.001150.755800.75580
Theo dõi