Canadian Dollar Futures (Jul 2024)Canadian Dollar Futures (Jul 2024)Canadian Dollar Futures (Jul 2024)

Canadian Dollar Futures (Jul 2024)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Canadian Dollar Futures (Jul 2024)

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
6CM2024Canadian Dollar Futures (Jun 2024)
2024-06-180.73230+0.01%0.000100.732400.73185
Theo dõi
6CN2024Canadian Dollar Futures (Jul 2024)
2024-07-160.73260+0.58%0.004250.732950.72900
Theo dõi
6CQ2024Canadian Dollar Futures (Aug 2024)
2024-08-200.73310+0.58%0.004250.733550.73035
Mua
6CU2024Canadian Dollar Futures (Sep 2024)
2024-09-170.73355+0.58%0.004200.734300.72950
Theo dõi
6CV2024Canadian Dollar Futures (Oct 2024)
2024-10-150.73400+0.58%0.004250.734000.73400
6CZ2024Canadian Dollar Futures (Dec 2024)
2024-12-170.73500+0.58%0.004250.735000.73155
Theo dõi
6CH2025Canadian Dollar Futures (Mar 2025)
2025-03-180.73645+0.57%0.004200.736450.73645
Theo dõi
6CM2025Canadian Dollar Futures (Jun 2025)
2025-06-170.73775+0.58%0.004250.737750.73775
Theo dõi
6CU2025Canadian Dollar Futures (Sep 2025)
2025-09-160.73890+0.57%0.004200.738900.73890
Theo dõi
6CZ2025Canadian Dollar Futures (Dec 2025)
2025-12-160.74010+0.57%0.004200.740100.74010
Mua
6CH2026Canadian Dollar Futures (Mar 2026)
2026-03-170.74125+0.56%0.004150.741250.74125
Mua
6CM2026Canadian Dollar Futures (Jun 2026)
2026-06-160.74245+0.56%0.004150.742450.74245
Mua
6CU2026Canadian Dollar Futures (Sep 2026)
2026-09-150.74370+0.57%0.004200.743700.74370
Mua
6CZ2026Canadian Dollar Futures (Dec 2026)
2026-12-150.74495+0.57%0.004200.744950.74495
Mua
6CH2027Canadian Dollar Futures (Mar 2027)
2027-03-160.74620+0.57%0.004200.746200.74620
Mua
6CM2027Canadian Dollar Futures (Jun 2027)
2027-06-150.74750+0.57%0.004200.747500.74750
Mua
6CU2027Canadian Dollar Futures (Sep 2027)
2027-09-140.74875+0.56%0.004200.748750.74875
Mua
6CZ2027Canadian Dollar Futures (Dec 2027)
2027-12-140.75000+0.56%0.004200.750000.75000
Mua
6CH2028Canadian Dollar Futures (Mar 2028)
2028-03-140.75130+0.57%0.004250.751300.75130
Mua
6CM2028Canadian Dollar Futures (Jun 2028)
2028-06-200.75265+0.56%0.004200.752650.75265
Mua
6CU2028Canadian Dollar Futures (Sep 2028)
2028-09-190.75395+0.57%0.004250.753950.75395
Sức mua mạnh
6CZ2028Canadian Dollar Futures (Dec 2028)
2028-12-190.75520+0.56%0.004200.755200.75520
Mua
6CH2029Canadian Dollar Futures (Mar 2029)
2029-03-200.75650+0.56%0.004200.756500.75650
Sức mua mạnh