AMAN (DUBAI ISL INAMAN (DUBAI ISL INAMAN (DUBAI ISL IN

AMAN (DUBAI ISL IN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AMAN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính AMAN (DUBAI ISL IN, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của AMAN trong quý trước là -2.75 M AED, và thấp hơn 147.94% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là -4.44 M AED.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: AED
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY