EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION
ELSH EGX

ELSH
EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ELSH là 2.085B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền