INTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS
ICFC EGX

ICFC
INTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS EGX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ICFC financial statements

Tóm tắt tài chính của INTERNATIONAL COMPANY FOR FERTILIZERS & CHEMICALS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ICFC là 90.225M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền