ENENSYS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALNN6 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ENENSYS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của EMEA — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ENENSYS 6.19 M EUR, và năm trước đó — 6.00 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia