CFECFECFE

CFE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CFEB nguyên tắc cơ bản

CFE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CFEB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.28 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.86%