DGB GROUP N.V

DGBEURONEXT AMSTERDAM
DGB
DGB GROUP N.VEURONEXT AMSTERDAM
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DGB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của DGB GROUP N.V với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DGB là 1.766M EUR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu