EXOREXOREXOR

EXOR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EXO nguyên tắc cơ bản

EXOR tổng quan về cổ tức

Cổ tức của EXO được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.46 EUR, hãy mua trước 30 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.44%