KPN KON

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KPN nguyên tắc cơ bản

KPN KON tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.10 EUR, hãy mua trước 19 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.36%