IMPRIMERIE CHIRAT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MLIMP nguyên tắc cơ bản

IMPRIMERIE CHIRAT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MLIMP được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.21%