SOFINASOFINASOFINA

SOFINA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SOF nguyên tắc cơ bản

SOFINA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SOF được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2.27 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.07%