Galxe (GAL) / Tether USD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Galxe (GAL) / Tether USD

Nhận tỷ giá tiền điện tử Galxe (GAL) / Tether USD trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaGALUSDT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCE4.665 USDT+1.90%8.717 M−69.40%4.665 USDT4.578 USDT105.22 K
Mua
GALUSDTGalxe/TetherOKX4.661 USDT+1.86%1.333 M−59.12%4.663 USDT4.583 USDT6.358 K
Mua
GALUSDTGALUSDT SPOTBITGET4.6567 USDT+1.75%1.218 M−68.68%4.6575 USDT4.5760 USDT14.995 K
Mua
GALUSDTGAL / Tether USDHTX4.6596 USDT+2.70%535.335 K−8.78%4.6723 USDT4.5323 USDT39.739 K
Mua
GALUSDTGALUSDT SPOTBYBIT4.6558 USDT+1.62%341.133 K−78.42%4.6585 USDT4.5778 USDT2.587 K
Mua
GALUSDTGalxe/TetherGATEIO4.6521 USDT+1.65%187.575 K−80.29%4.6521 USDT4.5766 USDT1.814 K
Mua
GALUSDTGAL / USDT Spot Trading PairPHEMEX4.660 USDT+1.77%179.359 K−53.98%4.662 USDT4.579 USDT1.943 K
Mua
GALUSDTProject Galaxy / Tether USWHITEBIT4.6585 USDT+1.79%109.307 K−60.85%4.6601 USDT4.5766 USDT1.112 K
Mua
GALUSDTGalxe / USDTMEXC4.6374 USDT+1.58%52.645 K−94.63%4.6374 USDT4.5711 USDT283
Mua
GALUSDTGalxe / TetherKUCOIN4.655 USDT+1.73%30.976 K−77.31%4.655 USDT4.573 USDT123
Mua
GALUSDTGALXE / TETHERCOINEX4.6315 USDT+1.10%6.692 K−6.60%4.6315 USDT4.5811 USDT23
Mua
GALUSDTGalxe / TetherHITBTC4.6607 USDT+0.88%229−75.72%4.6607 USDT4.6137 USDT6
Sức mua mạnh
GALUSDTGAL / TetherUSBINANCEUS4.643 USDT+1.00%143−88.49%4.670 USDT4.550 USDT31
Sức mua mạnh
GALUSDTGalxe (GAL) / Tether USDPOLONIEX4.507 USDT+23.72%10.00%4.507 USDT4.507 USDT0
Mua
GALUSDTGALXE/TETHER USD4.660 USDT+1.75%04.660 USDT4.577 USDT364
Mua
GALUSDTPROJECT GALAXY / TETHERWOONETWORK4.652 USDT+1.66%4.652 USDT4.577 USDT1.814 K
Mua