BORYSZEWBORYSZEWBORYSZEW

BORYSZEW

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BRS nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của BORYSZEW

BRS dòng tiền tự do cho Q1 24 là -77.95 M PLN. Đối với 2023, BRS dòng tiền tự do 155.47 M PLN và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 359.71 M PLN.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: PLN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY