ETFBW20LV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Phân loại

Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Tiền mặt
Cổ phiếu64.57%
Tài chính21.83%
Năng lượng Mỏ9.30%
Dịch vụ Công nghệ9.09%
Bán Lẻ7.33%
Công ty dịch vụ công cộng6.00%
Khoáng sản phi năng lượng4.87%
Truyền thông3.30%
Dịch vụ Khách hàng2.84%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác35.43%
Tiền mặt35.43%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh