H WORLD GROUP LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1179 nguyên tắc cơ bản

H WORLD GROUP LIMITED tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1179 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.73 HKD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.62%