VESON HLDG

1399 HKEX
1399
VESON HLDG HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1399 financial statements

Tóm tắt tài chính của VESON HLDG với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1399 là 283.4M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền