USPACE TECHNOLOGY GROUP LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1725 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu USPACE TECHNOLOGY GROUP LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại USPACE TECHNOLOGY GROUP LTD 541.75 M HKD, và năm trước đó — 515.73 M HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia