SILVER TIDE

1943 HKEX
1943
SILVER TIDE HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1943 financial statements

Tóm tắt tài chính của SILVER TIDE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1943 là 590M. EPS TTM của công ty là 0.02, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 32.07.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền