CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATIO

48 HKEX
48
CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATIO HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 48

Tóm tắt tài chính của CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATIO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 48 là 85.806M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu