ELATE HOLDINGS LTD

76 HKEX
76
ELATE HOLDINGS LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 76

Tóm tắt tài chính của ELATE HOLDINGS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 76 là 231.219M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu