GREENHEART GP

94 HKEX
94
GREENHEART GP HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

94 báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GREENHEART GP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 94 là 252.279M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền