CHANGMAO BIOCHEMICAL ENGINEERING

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

954 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CHANGMAO BIOCHEMICAL ENGINEERING

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CHANGMAO BIOCHEMICAL ENGINEERING 551.37 M HKD, và năm trước đó — 437.71 M HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia