ANDIRA AGRO TBK

ANDI IDX
ANDI
ANDIRA AGRO TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ANDI financial statements

Tóm tắt tài chính của ANDIRA AGRO TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ANDI là 467.5B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền