BUKIT DARMO PROPERTY TBK

BKDP IDX
BKDP
BUKIT DARMO PROPERTY TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BKDP financial statements

Tóm tắt tài chính của BUKIT DARMO PROPERTY TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BKDP là 390.728B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền