CAPRI NUSA SATU PROPERTI TBK

CPRI IDX
CPRI
CAPRI NUSA SATU PROPERTI TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CPRI báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CAPRI NUSA SATU PROPERTI TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CPRI là 121.669B.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền