DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TBK

DSFI IDX
DSFI
DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính DSFI

Tóm tắt tài chính của DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của DSFI là 168.999B IDR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền