FAP AGRI TBKFAP AGRI TBKFAP AGRI TBK

FAP AGRI TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FAPA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FAP AGRI TBK

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Indonesia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FAP AGRI TBK 8.22 T IDR, và năm trước đó — 7.93 T IDR.

Theo nguồn
Theo quốc gia