BUYUNG POETRA SEMBADA TBK

HOKI IDX
HOKI
BUYUNG POETRA SEMBADA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính HOKI

Tóm tắt tài chính của BUYUNG POETRA SEMBADA TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của HOKI là 1.548T IDR. EPS TTM của công ty là 2.17 IDR, tỷ suất cổ tức là 0.62% và P/E là 74.10.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền