THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC

THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KCPC nguyên tắc cơ bản

THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của KCPC được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.01 KWD, hãy mua trước 30 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.97%