THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC

THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KCPC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Kuwait — năm ngoái quốc gia này đã mang lại THE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC 31.60 M KWD, và năm trước đó — 25.63 M KWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia