NOOR FINANCIAL INVESTMENT CONOOR FINANCIAL INVESTMENT CONOOR FINANCIAL INVESTMENT CO

NOOR FINANCIAL INVESTMENT CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NOOR nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NOOR FINANCIAL INVESTMENT CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Kuwait, Middle East, Pakistan and Europe — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NOOR FINANCIAL INVESTMENT CO 56.91 M KWD, và năm trước đó — 38.81 M KWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia