METABOLIC EXPLORER SA METABOLIC EXPLORER ORD SHS

0GT7 LSE
0GT7
METABOLIC EXPLORER SA METABOLIC EXPLORER ORD SHS LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

0GT7 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của METABOLIC EXPLORER SA METABOLIC EXPLORER ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0GT7 là 203.136M. EPS TTM của công ty là 2.18, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 2.26.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền