000

EUROPLASMA EUR1 (POST CONSOLIDATION)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0W8R nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EUROPLASMA EUR1 (POST CONSOLIDATION)

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EUROPLASMA EUR1 (POST CONSOLIDATION) 10.16 M EUR, và năm trước đó — 9.80 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia