BLOCK ENERGY PLC ORD SHS GBP0.0025
BLOE LSE

BLOE
BLOCK ENERGY PLC ORD SHS GBP0.0025 LSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của BLOCK ENERGY PLC ORD SHS GBP0.0025 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của BLOE là 13.589M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền