DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC ORD 1P
DEC LSE

DEC
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC ORD 1P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DEC là 978.742M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền