HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01

HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn