HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01

HARGREAVE HALE AIM VCT PLC ORD GBP0.01

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.10%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh