IMPERIAL BRANDS PLC ORD 10P

IMB LSE
IMB
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 10P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính IMB

Tóm tắt tài chính của IMPERIAL BRANDS PLC ORD 10P với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của IMB là 16.501B GBP. EPS TTM của công ty là 3.00 GBP, tỷ suất cổ tức là 7.98% và P/E là 5.83. Ngày thu nhập tiếp theo của IMPERIAL BRANDS PLC ORD 10P là 4 Tháng 5, ước tính là 1.06 GBP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền