NORTHAMBER PLC ORD 1P

NAR LSE
NAR
NORTHAMBER PLC ORD 1P LSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NAR nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của NORTHAMBER PLC ORD 1P với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của NAR là 14.024M GBP.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu