TOWER RESOURCES PLC ORD GBP0.00001

TRP LSE
TRP
TOWER RESOURCES PLC ORD GBP0.00001 LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

TRP financial statements

Tóm tắt tài chính của TOWER RESOURCES PLC ORD GBP0.00001 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TRP là 7.171M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền