ASSICURAZIONI GENERALI SPA ASSICURAZIONI GENERALI ORD SHS
0K78 LSIN

0K78
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ASSICURAZIONI GENERALI ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ASSICURAZIONI GENERALI SPA ASSICURAZIONI GENERALI ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0K78 là 23.778B. EPS TTM của công ty là 1.37, lợi tức cổ tức là 5.71%, và P/E là 11.26.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền