GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOLDEN OCEAN GROUP ORD SHS
0RII LSIN

0RII
GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOLDEN OCEAN GROUP ORD SHS LSIN
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOLDEN OCEAN GROUP ORD SHS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 0RII là 1.703B. EPS TTM của công ty là 0.81, lợi tức cổ tức là 12.84%, và P/E là 7.64. Ngày thu nhập tiếp theo GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOLDEN OCEAN GROUP ORD SHS là 30 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền